Doelgroep

Problematiek Aantal
Zwakbegaafden 2.200.000
Aantal daklozen 31.000
Aanvragen schuldsaneringen 89.300

De vermelde aantallen zijn gebaseerd op gepubliceerde cijfers van Trimbos Instituut, CBS en NVVK

De beslisboom

A. Er is een hulpvraag die voortkomt uit de cliënt zelf.

B. Er is sprake van Sores. Of er sprake is van Sores wordt bepaald aan de hand van de zelfredzaamheid van de aanvrager.

De Soresdienst stelt hiervoor de mate van zelfredzaamheid vast op vier thema’s:

  • 1. juridische verwikkelingen
  • 2. (relatie met) hulpverleners
  • 3. financiën
  • 4. Huisvesting

C. De oorzaak van de Sores is weg te nemen met juridische en sociaal-maatschappelijke hulp

D. De aanpak van de Sores schaadt de redelijke belangen van andere personen niet.

Selectie procedure

De selectieprocedure bestaat uit een viertal stappen:

1. Een inleidend gesprek met één van de cliëntcoaches.

2. Een intakegesprek met één of twee vrijwilligers, gevolgd door een schriftelijk verslag aan de cliëntcoach middels een gestandaardiseerd formulier.

3. Beoordeling van het dossier door één van de cliëntcoaches, eventueel aangevuld met informatie van betrokken instanties.

4. Overleg tussen cliëntcoach en projectleider om te komen tot een afgewogen beslissing.

Als de aanvrager in aanmerking komt voor hulp vanuit de Soresdienst, bieden we een “sorescontract” aan. Daarin staat wat de Soresdienst en de cliënt over en weer van elkaar kunnen verwachten. Kortgezegd zal de cliënt openheid, eerlijkheid en medewerking moeten verlenen, zodat de Soresdienst de cliënt kan helpen.

Werkwijze

Na de toelating van een cliënt tot de hulpverlening van de Soresdienst volgt een aantal stappen:

• De cliëntcoach stelt een plan van aanpak op met te bereiken doelen.

• De cliënt ontvangt het plan van aanpak en tekent een machtiging waarmee andere
partijen toestemming wordt gegeven met de Soresdienst te communiceren over de cliënt.

• Het plan van aanpak wordt uitgevoerd.

• De dienstverlening eindigt wanneer;

a) het plan van aanpak is uitgevoerd,
b) wanneer is vastgesteld dat bepaalde doelen niet bereikt kunnen worden, of
c) de cliënt niet meewerkt zoals afgesproken in het sorescontract.

• Er vindt in alle gevallen een afsluitend gesprek plaats met schriftelijke bevestiging.

• Bij aanvang en aan het einde van de dienstverlening, en vervolgens een half jaar en een jaar na beëindiging van de dienstverlening stellen we de mate van zelfredzaamheid van de cliënt vast. Aan de hand hiervan meten we de (duurzame) impact van onze dienstverlening.

Bereik doelgroep

Kanalen Omroep MAX Overige kanalen
Spreekuur MAX Ombudsman doorverwijzen door verwante organisaties
Cases in ledenblad Flyeren bij relevante organisaties
MAXvandaag.nl, internet Flyeren op regionaal niveau bij o.a. bibliotheken
Televisie- en radio-uitzendingen Publicieit diverse media, lokaal, regionaal en landelijk

De doelgroep, mensen met sores, wordt deels bereikt via de kanalen van Omroep MAX en deels via overige kanalen. Hiermee wordt de doelgroep zowel direct als indirect (via familie, vrienden, mantelzorgers) bereikt.